Městská knihovna v Bubenči

Městská veřejná knihovna v Bubenči vznikla v roce 1908. Sídlila v budově obecné školy v Korunovační čp. 164, vchod byl ze Sládkovy ulice. Knihovníkem byl Vincenc Šofferle, první řídící učitel, který školu vedl až do roku 1925. Knihy půjčovala jistá paní Krausová. V roce 1909 byla půjčovní doba 3x týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 17:00 do 20:30. Knihy se půjčovaly pouze čtenářům, kteří bydleli v Bubenči. 

Po roce 1922 byla knihovna pod číslem 39 začleněna do knihovní sítě hlavního města Prahy. Začátkem čtyřicátých let 20. století zde měli čtenáři k dispozici téměř 8.400 knih. V roce 1951 nebo 1952 se přestěhovala do holešovické části ulice Milady Horákové. 


Výňatek z knihovního řádu městské knihovny

Z § 2.
Knihy půjčují se domů čtenářům v Bubenči bydlícím:
1. proti složení přiměřené zálohy, nejméně 2 K.
2. těm členům spolků, jimž rada městská půjčování bez zálohy povolila.
Knihy zábavné se půjčují z pravidla na dobu 14 dnů, knihy ostatní na dobu 1 měsíce, která po případě může býti prodloužena.

Z § 5.
Knihy se půjčují za poplatek v knihovním řádě uvedený. Kdo stanovenou dobu překročí, jest povinen zaplatiti znova příslušný poplatek.

Z § 8.
Dle ustanovení řádu knihovního, schváleného usnesením rady města Bubenče ze dne 28. ledna 1908, vrátiti nutno:
knihy zábavné během 14 dnů a
knihy ostatní během 4 neděl.

Není-li v této době vypůjčená kniha čtenářem vrácena, upomene se nejprve písemně korrespondenčním lístkem, za který se platí 6 hal. Neodvedou-li se knihy po této první upomínce, nastává pak po uplynutí dalších 14 dnů, eventuellně 4 neděl, upomenutí ústní, zřízencem městské knihovny, jemuž dlužno zapraviti za upomínku obnos 10 hal. Kdyby se ani po této druhé ústní upomínce zřízencem knihovny vypůjčené knihy vráceny nebyly, nastoupí se k vymáhání těchže cesta právní.

Za ztráty nebo porušení knihy jest vypůjčovatel zodpověden a ručí za náhradu i mimo složené zálohy. Obšírnější ustanovení viz v knihovním řádu.Zdroj:
- Veřejné knihovny hlavního města Prahy; Jan Vávra; Městská knihovna v Praze; 2003