První volby v Bubenči

Dne 17. března 1849 bylo vyhlášeno tzv. provizorní obecní zřízení a následně byla ustanovena politická obec Přední Ovenec. Volba obecního výboru a obecního představenstva, prvních orgánů samosprávy, se uskutečnila po nutných přípravách 17. září 1850. 

V ten den vykonal farář Karel Ulík v kostele sv. Gotharda na zdar vážného úkolu ranní slavnostní bohoslužbu. Všichni voliči se poté shromáždili v Královské dvoraně v Oboře, kde je nejprve c. k. okresní komisař ze Smíchova uvítal a poté jim vyložil ustanovení zákona o volbách. Shromážděním byl za starostu jednohlasně zvolen statkář Jan Schlöcht, za radní majitelé domů Michal Jašinský a Ignác Bohm, obecními staršími se stali majitelé realit Václav Holovský, Karel Bellmann, Josef Ludvík, Cyril Krčka a královský stavovský zahradník Jiří Braul. Před dvoranou bylo zvolené představenstvo uvítáno fanfárami shromážděného místního hudebního sboru a poté se odebralo do kostela. Zde byli členové představenstva přijati farářem, který jim ve slavnostním projevu připomněl jejich povinnosti. Poté starosta a oba radní vykonali zákonem stanovenou přísahu.

První starosta Jan Schlöcht, majitel domu čp. 6, setrval v úřadu dlouhých 36 let a udával směr tehdejšího vývoje předměstské obce. Někteří jeho současníci nejvíce oceňovali to, že za dob jeho starostování nebyla nikdy porušena rovnováha v příjmech a výdajích. Obec sice potřebovala dlažbu, kanalizaci, vodovod a jiné vymoženosti, ale starosta se řídil zásadou šetrnosti. Obava, aby značnými výdaji neuvalil přílišné břemeno na místní poplatníky, vždy v jeho rozhodování převládla. Činil tak ovšem i jako největší pozemkový majitel a současně největší poplatník obce. Svým vlivem prosazoval sobě podobné do obecního výboru, takže řízení obce se dost podobalo dobám, kdy měla vše v rukou dědičná vrchnost. Budovu radnice pokládal za zbytečnou a úřadoval ve svém domě, v němž také zasedal obecní výbor. Tatáž místnost sloužila i jako poštovní kancelář. Největší novotou za úřadování prvního starosty bylo přejmenování obce. Úřední změna názvu z Předního Ovence na Buben(e)č proběhla na základě zemského zákona c. k. místodržitelství 9. května 1880. V době, kdy se úřadování Jana Schlöchta chýlilo ke konci, měl Bubeneč 82 popisných čísel a téměř tisíc obyvatel, jejichž počet se v sezóně zvyšoval o letní hosty.