První volby v Bubenči

Po vyhlášení tzv. provizorního obecního zřízení byla 17. března 1849 ustanovena politická obec Přední Ovenec. Volba obecního výboru a obecního představenstva, prvních orgánů samosprávy, se uskutečnila po nutných přípravách 17. září 1850. 

Průběh voleb je zaznamenán v bubenečské pamětní knize: "V úterý 17. září 1850 se v kostele sv. Gotharda konala na zdar vážného úkolu ranní slavnostní bohoslužba. Všichni voliči se poté shromáždili v královské dvoraně v Oboře, kde je nejprve c.k. okresní komisař uvítal a poté jim vyložil ustanovení zákona o volbách. Shromážděním byl za starostu jednohlasně zvolen statkář Jan Schlöcht, za radní majitelé domů Michal Jašinský a Ignác Bohm, obecními staršími se stali majitelé domů V. Holovský, K. Bellmann, J. Ludvík, C. Krčka a zahradník J. Braul. Před dvoranou bylo zvolené představenstvo uvítáno fanfárami shromážděného místního hudebního sboru a poté se odebralo do kostela. Zde byli členové představenstva uvítáni farářem Karlem Ulíkem, který jim ve slavnostním projevu připomněl jejich povinnosti. Poté starosta a oba radní vykonali zákonem stanovenou přísahu."

První starosta Jan Schlöcht, majitel domu čp. 6, vykonával svou funkci dlouhých 36 let a udával směr tehdejšího vývoje předměstské obce. Někteří jeho současníci si nejvíce cenili faktu, že za dob jeho starostování nebyla nikdy porušena rovnováha v příjmech a výdajích. Bubeneč sice potřeboval dlažbu, kanalizaci, vodovod a jiné městské vymoženosti, ale starostovi byla zásada šetrnosti nade vše. Obava, aby značnými výdaji neuvalil přílišné břemeno na místní poplatníky, vždy v jeho rozhodování převládla. Činil tak ovšem i jako největší pozemkový majitel a současně největší poplatník obce. Svým vlivem prosazoval sobě podobné do obecního výboru, takže řízení obce se dost podobalo dobám, kdy měla vše v rukou dědičná vrchnost. Budovu radnice pokládal za zbytečný luxus a úřadoval ve svém domě, v němž také zasedal obecní výbor. Tatáž místnost sloužila i jako poštovní kancelář. Největší novotou za úřadování prvního starosty bylo přejmenování obce. Úřední změna názvu z Předního Ovence na Buben(e)č proběhla na základě zemského zákona c. k. místodržitelství 9. května 1880. V době, kdy se úřadování Jana Schlöchta chýlilo ke konci, měl Bubeneč 82 popisných čísel a téměř tisíc obyvatel, jejichž počet se v sezóně zvyšoval o letní hosty.