Pěvecký spolek Václav

V roce 1869 byl pod heslem "Jak otcové naši pěli, taktéž i synové chtějí" založen Pěvecký spolek Vácslav v Předním Ovenci. Pro svá vystoupení tehdy využíval převážně sál restaurace v Císařském mlýně. Ke zpěvákům se zanedlouho přidali i ochotníci a vznikl ochotnický soubor spolku Václav. První divadelní představení bylo uspořádáno 15. února 1871. Byla sehrána, údajně zdařile, fraška "Fotografická dílna v Praze" a komický výstup "Doňa Lucia de la Blafálek". Od této doby se hrálo stále častěji a soubor za deset let svého trvání předvedl několik desítek výstupů a her, převážně komediálního ražení. V roce 1874 byla zinscenována divadelní hra Friedricha Schillera "Loupežníci".

Zpěváci společně s ochotníky také pořádali časté pěvecko-divadelní zábavy, jejichž výtěžek byl využíván na nejrůznější obecně prospěšné účely. Tak byla 17. června 1871 sehrána ve prospěch spolkového praporu veselohra "Dědkův kalmuk", 19. listopadu následujícího roku ve prospěch vánočního stromku pro místní chudé školní dítky Raupachova truchlohra "Mlynář a jeho dítě", v březnu 1873 ve prospěch pohřebních pochodní komedie Jana Nepomuka Štěpánka "Čech a Němec", v září téhož roku ve prospěch pohořelých v Březnici veselohra "Zlý duch Lumpacivagabundus" a mnohé další.

V roce 1874 se k bubenečským ochotníkům přidal Spolek vzájemně se podporujících dělníků čalounických a záclonářských a společně sehráli veselohry "Tatínkovy juchty" a "Bubenečské koláče". (Tento spolek byl založen v roce 1872 a těm, kteří byli členy spolku alespoň 10 let, poskytoval podporu v nemoci a invaliditě.)

Události roku 1878 však předznamenaly zánik divadelního souboru. "V nešťastném tomto roce nastal rozkol mezi členy spolku. Jedna strana houževnatě lpěla na dosavadním programu, totiž pořádání divadelních her, strana druhá opět žádala, by se větší péče věnovala hlavnímu účelu - zpěvu. Straně první podařilo se snaze této klásti takové překážky, že strana druhá ochabla; aby pak porážka její byla úplna, byl ve valné hromadě, dne 29. června odbývané, podán návrh, by spolkové harmonium, jako zbytečný a nepotřebný nástroj, za obnos 50 zl. bylo prodáno, což také většinou hlasů bylo přijato. Bohudík však nenašel se kupec v době, kdy zmíněná strana převládala, a tak tento znamenitý návrh sám sebou poražen jest." Rozpory však nebyly již nikdy úplně zaceleny, divadelní činnost pomalu ustávala, až nakonec se roku 1881 výbor usnesl divadelní jeviště natrvalo opustit.

Pěvecká část ovšem fungovala dál. V archivu hlavního města Prahy jsou uloženy dokumenty týkající se činnosti spolku až do roku 1909. Ve dvacátých letech 20. století bylo jeho sídlo v budově čp. 12 (hospoda na Slamníku). Činnost Pěveckého spolku Václav v Bubenči je doložena i po druhé světové válce. Dne 6. března 1948 se v pražské Městské knihovně konal možná jeden z posledních koncertů.


Zdroj:
- Kniha o Praze 6; kolektiv autorů; Milpo; 1999
- Památník pěveckého spolku Václav v Bubenči; Antonín Svoboda; vlastní náklad; 1889