Dělnické domy

Papírenská 9-15 a 16-22

Skupina domů určených pro dělníky nedaleké textilní továrny Ernesta Mauthnera (čp. 113-116) byla v tehdejší Piettově ulici postupně postavena v letech 1893, 1900-1904 a 1921-1922. Alois Potůček postavil v roce 1893 domy čp. 117 a 118 na západní straně ulice. Roku 1900 založil Jan Kindl protější řadu se dvěma domy čp. 186 a 187 na severním konci. Další budovy v obou frontách stavěl v následujících dvou letech znovu Alois Potůček. Jednalo se o čp. 223, 226 a dětskou opatrovnu v čp. 237. Až v letech 1921-1922 vznikl poslední dům čp. 482 na západní straně od Aloise Zimy.

Domy (či převážně dvojdomy) tvoří uzavřenou skupinu v oddělené severní části Papírenské ulice. Jsou jednopatrové i dvoupatrové, podsklepené zpravidla jen pod čelním ze dvou traktů a založené i u různých stavitelů na shodném schématu. Ucelenou řadu představuje východní fronta se čtyřmi dvoupatrovými dvojdomy. V podstatě shodným protějškem k domům východní fronty jsou čp. 117 a 118. Domy na obou koncích této fronty mají o něco výraznější úpravu než ostatní. Nejvíce se od ostatních domů odlišuje čp. 482.

V roce 2014 vznikla v těsném sousedství souboru budov železniční zastávka Praha-Podbaba. Při její stavbě byl zrušen historický tunel, která do Papírenské ulice vedl od benzinové pumpy. V průběhu druhého desetiletí prošly domy, které jsou v majetku soukromé osoby, postupnou rekonstrukcí.

Jednotlivé domy (čp./čo.):

  • 117/11
  • 118/13
  • 186/20
  • 187/22
  • 223/18
  • 226/16
  • 237/9
  • 482/15


Zdroj:

  • Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012